Nowości

[PREMIERA] Kurs Cap­ture One – Profesjonalny Warsz­tat Foto­grafa już dostępny!

Witaj, mam przy­jem­ność zapro­sić Cię na pre­mierę Kursu Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa, który od dziś jest dostępny na: https://eduweb.pl/kursy/fotografia/capture-one-profesjonalny-warsztat-fotografa.html Jeśli na co…

Witaj,

mam przy­jem­ność zapro­sić Cię na pre­mierę Kursu Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa, który od dziś jest dostępny na:

https://eduweb.pl/kursy/fotografia/capture-one-profesjonalny-warsztat-fotografa.html

Jeśli na co dzień zaj­mu­jesz się foto­gra­fią i potrze­bu­jesz intu­icyj­nego pro­gramu do edy­cji swo­ich zdjęć – przed­sta­wiamy Ci narzę­dzie, które prze­kro­czy Twoje ocze­ki­wa­nia. Cap­ture One to jeden z naj­lep­szych pro­gra­mów do postpro­duk­cji zdjęć, który zmieni Twoje podejście do fotografii. Jest wyko­rzy­sty­wany przez naj­więk­szych foto­gra­fów w branży.

Kur­sie Cap­ture One dowiesz się jak zor­ga­ni­zo­wać swoja pracę z tym pro­gra­mem oraz jak odpo­wied­nio ska­ta­lo­go­wać pliki, tak, aby w Twoim zbio­rze zapa­no­wał porzą­dek. Następ­nie poka­żemy Ci jak efek­tyw­nie obra­biać swoje foto­gra­fie uni­ka­jąc żmud­nego wykli­ki­wa­nia kolej­nych funk­cji i prze­su­wa­nia suwa­ków. Dowiesz się również jak pra­co­wać z par­tiami zdjęć o zbli­żo­nych wła­ści­wo­ściach i w jaki spo­sób je segre­go­wać. Poza tym powiemy też nieco o prak­tycz­nym podej­ściu do obróbki zdjęć – zarówno jeśli cho­dzi o obróbkę por­tretu, archi­tek­tury czy kra­jo­brazu, jak rów­nież podej­ściu do color gra­dingu lub kon­wer­sję do czerni i bieli.

Sprawdź co znaj­dziesz w Kur­sie:

• Import zdjęć do Cap­ture One
• Per­so­na­li­za­cja inter­fejsu
• Kata­lo­go­wa­nie i opi­sy­wa­nie zdjęć
• Opis wszyst­kich narzę­dzi
• Pre­sety i style
• Obróbka wielu zdjęć na raz
• Prak­tyczne przy­kłady z edy­cją od A do Z
• Praca z apa­ra­tem podłą­czo­nym do kom­pu­tera
• Per­so­na­li­za­cja inter­fejsu
• Kata­lo­go­wa­nie i opi­sy­wa­nie zdjęć
• Opis wszyst­kich narzę­dzi

Kurs skie­ro­wany jest do wszyst­kich foto­gra­fów – zarówno tych zupeł­nie począt­ku­ją­cych, któ­rzy chcą zacząć obra­biać swoje zdję­cia, jak rów­nież pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy apli­ka­cje Adobe mają w jed­nym palcu. To kom­plek­sowy kurs, który opi­suje zarówno inter­fejs, wszyst­kie narzę­dzia edy­cji, jak rów­nież poka­zuje prak­tyczne podej­ście do edy­cji dużych par­tii mate­ria­łów od A do Z. Po pracy z kur­sem Cap­ture One odsłoni przed Tobą swoje wszyst­kie tajem­nice! Autorem Kursu jest Jakub Kaźmierczyk – fotograf, bloger i redaktor. Jest autorem licznych poradników o fotografii, jak również jednej z największych w Polsce baz wideoporadników o postprodukcji zdjęć.

Szcze­gó­łowy opis Kursu i dar­mowe lek­cje znaj­dzie­cie na stro­nie:

https://eduweb.pl/kursy/fotografia/capture-one-profesjonalny-warsztat-fotografa.html

Gorąco zachę­camy do zapo­zna­nia się z Kur­sem!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Zasoby

Jak się uczycie? Back to School – podsumowanie akcji

Programowanie i WWW

eduweb na ngPoland 2018!

Nowości

Black Friday 2018 – najlepsze promocje

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności