Nowości

Kurs Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa już wkrótce!

Witaj, Już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek zapra­szam Cię na pre­mierę Kursu Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa. Cap­ture One jest wyko­rzy­sty­wany przez naj­więk­sze stu­dia foto­gra­ficzne, a od kilku…

Witaj,

Już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek zapra­szam Cię na pre­mierę Kursu Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa.

Cap­ture One jest wyko­rzy­sty­wany przez naj­więk­sze stu­dia foto­gra­ficzne, a od kilku lat rów­nież przez pasjo­na­tów foto­gra­fii. Nic dziw­nego – jest uwa­żany za naj­lep­szy pro­gram do edy­cji zdjęć, a pre­cy­zyjne odwzo­ro­wa­nie kolo­rów doce­nisz już przy pierw­szym kon­tak­cie z tym pro­gra­mem. W Kur­sie, który dla Cie­bie przy­go­to­wa­li­śmy, prze­ko­nasz się, że praca z Cap­ture One jest nie­zwy­kle szybka, a inter­fejs bar­dzo intu­icyjny i do­sto­so­wany do Two­ich potrzeb.

Poka­żemy Ci, że aby dobrze obro­bić swoje zdję­cia nie potrze­bu­jesz dzie­sią­tek suwa­ków i dłu­gich godzin mozol­nej pracy. Zoba­czysz jak zapla­no­wać pro­ces post pro­duk­cji, zadbać o szybki jego przebieg i jak przeprowadzić go w spo­sób zor­ga­ni­zo­wany. Pod­czas kursu poznasz taj­niki obróbki por­tretu, archi­tek­tury czy kra­jo­brazu i wiele wię­cej!

Czy kurs jest dla mnie?

Nie­za­leż­nie czy dopiero zaczy­nasz swoją przy­godę z foto­gra­fią czy jesteś pro­fe­sjonalistą i korzy­stasz z innych pro­gra­mów do edy­cji zdjęć – pod­czas tego kursu prze­ko­nasz się, że praca z tym narzę­dziem to sama przy­jem­ność. Poznasz ogrom moż­li­wo­ści Cap­ture One, które są nie­zbędne w pracy każ­dego pro­fe­sjo­nal­nego foto­grafa.

Do usły­sze­nia już w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek – 2 paździer­nika!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Zasoby

Jak się uczycie? Back to School – podsumowanie akcji

Programowanie i WWW

eduweb na ngPoland!

Nowości

Black Friday 2018 – najlepsze promocje

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności