Nowości

[PREMIERA] Kurs Cap­ture One – Profesjonalny Warsz­tat Foto­grafa już dostępny!

Witaj, mam przy­jem­ność zapro­sić Cię na pre­mierę Kursu Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa, który od dziś jest dostępny na: https://eduweb.pl/kursy/fotografia/capture-one-profesjonalny-warsztat-fotografa.html Jeśli na co…

Witaj,

mam przy­jem­ność zapro­sić Cię na pre­mierę Kursu Cap­ture One – Pro­fe­sjo­nalny Warsz­tat Foto­grafa, który od dziś jest dostępny na:

https://eduweb.pl/kursy/fotografia/capture-one-profesjonalny-warsztat-fotografa.html

Jeśli na co dzień zaj­mu­jesz się foto­gra­fią i potrze­bu­jesz intu­icyj­nego pro­gramu do edy­cji swo­ich zdjęć – przed­sta­wiamy Ci narzę­dzie, które prze­kro­czy Twoje ocze­ki­wa­nia. Cap­ture One to jeden z naj­lep­szych pro­gra­mów do postpro­duk­cji zdjęć, który zmieni Twoje podejście do fotografii. Jest wyko­rzy­sty­wany przez naj­więk­szych foto­gra­fów w branży.

Kur­sie Cap­ture One dowiesz się jak zor­ga­ni­zo­wać swoja pracę z tym pro­gra­mem oraz jak odpo­wied­nio ska­ta­lo­go­wać pliki, tak, aby w Twoim zbio­rze zapa­no­wał porzą­dek. Następ­nie poka­żemy Ci jak efek­tyw­nie obra­biać swoje foto­gra­fie uni­ka­jąc żmud­nego wykli­ki­wa­nia kolej­nych funk­cji i prze­su­wa­nia suwa­ków. Dowiesz się również jak pra­co­wać z par­tiami zdjęć o zbli­żo­nych wła­ści­wo­ściach i w jaki spo­sób je segre­go­wać. Poza tym powiemy też nieco o prak­tycz­nym podej­ściu do obróbki zdjęć – zarówno jeśli cho­dzi o obróbkę por­tretu, archi­tek­tury czy kra­jo­brazu, jak rów­nież podej­ściu do color gra­dingu lub kon­wer­sję do czerni i bieli.

Sprawdź co znaj­dziesz w Kur­sie:

• Import zdjęć do Cap­ture One
• Per­so­na­li­za­cja inter­fejsu
• Kata­lo­go­wa­nie i opi­sy­wa­nie zdjęć
• Opis wszyst­kich narzę­dzi
• Pre­sety i style
• Obróbka wielu zdjęć na raz
• Prak­tyczne przy­kłady z edy­cją od A do Z
• Praca z apa­ra­tem podłą­czo­nym do kom­pu­tera
• Per­so­na­li­za­cja inter­fejsu
• Kata­lo­go­wa­nie i opi­sy­wa­nie zdjęć
• Opis wszyst­kich narzę­dzi

Kurs skie­ro­wany jest do wszyst­kich foto­gra­fów – zarówno tych zupeł­nie począt­ku­ją­cych, któ­rzy chcą zacząć obra­biać swoje zdję­cia, jak rów­nież pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy apli­ka­cje Adobe mają w jed­nym palcu. To kom­plek­sowy kurs, który opi­suje zarówno inter­fejs, wszyst­kie narzę­dzia edy­cji, jak rów­nież poka­zuje prak­tyczne podej­ście do edy­cji dużych par­tii mate­ria­łów od A do Z. Po pracy z kur­sem Cap­ture One odsłoni przed Tobą swoje wszyst­kie tajem­nice! Autorem Kursu jest Jakub Kaźmierczyk – fotograf, bloger i redaktor. Jest autorem licznych poradników o fotografii, jak również jednej z największych w Polsce baz wideoporadników o postprodukcji zdjęć.

Szcze­gó­łowy opis Kursu i dar­mowe lek­cje znaj­dzie­cie na stro­nie:

https://eduweb.pl/kursy/fotografia/capture-one-profesjonalny-warsztat-fotografa.html

Gorąco zachę­camy do zapo­zna­nia się z Kur­sem!

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:

Powiązane artykuły

Zasoby

Jak się uczycie? Back to School – podsumowanie akcji

Fotografia i Photoshop

Fotografia wakacyjna – 6 wskazówek od fotografa

Programowanie i WWW

eduweb na ngPoland!

Pozostań na bieżąco!

Już nigdy nie przegapisz ważnych informacji, promocji oraz nowych kursów. Zapisz się na newsletter już teraz!

Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności